Product No. Desc. LengthWidthWeight
  mmmmg
 RC00410 RC00410 Block addition kit 3930.033
 RC00411 RC00411 Block addition kit 6540.047
 RC00412 RC00412 Control becket addition kit --6
 RC00414 RC00414 Block addition kit --70
 RC00420 RC00420 Cleat addition kit --94
 RC00421 RC00421 Cleat addition kit --207
 RC00422 RC00422 Cleat addition kit --110
 RC00423 RC00423 Cleat addition kit --140
 RC00424 RC00424 Control end C-Cleat addition kit, suits RC13084, RC13085, RC13086, RC13087 215
 RC00451 RC00451 Sliderods, suits RC51930 (pair) 7256
 RC00452 RC00452 Sliderods 45.05.04
 RC00453 RC00453 Sliderods 37.05.03
 RC00461 RC00461 Sliderods, suits RC52202 (pair) 37.06.44
 RC00462 RC00462 Sliderods, suits RC52203, RC42240 (pair) 74.06.48
 RC00463 RC00463 Sliderods, suits RC52241 (pair) 104.06.411
 RC00464 RC00464 Sliderods, suits RC52243 (pair) 94.06.410
 RC00465 RC00465 Sliderods, suits RC52230 (pair) 114.06.412
 RC00470 RC00470 Nylon slide liners --10
 RC00476 RC00476 Nylon slide liners --5
 RC00477 RC00477 Nylon slide liners --11
 RC00481 RC00481 Sliderods, suits RC13083 (pair) 53.08.08
 RC00483 RC00483 Sliderods, suits RC53003, RC53040 (pair) 98.08.016
 RC00485 RC00485 Sliderods, suits RC53030 (pair) 149.08.024
 RC00492 RC00492 Sliderods, suits RC54230, RC54230A (pair) 196.09.443
 RC00493 RC00493 Sliderods, suits RC14283 (pair) 53.09.412
 RC00495 RC00495 Sliderods, suits RC54240A 173.09.438
 RC00478 RC00478 Slide lineres(pair) to suit S32 T-track slide - RC73234 1077
 RC7250-INS RC7250-INS Track insert --3
 RC7320-INS RC7320-INS Track insert --3
 RF1050 RF1050 Eye becket --6
 RF1051 RF1051 Eye becket --6
 RF1052 RF1052 Fork becket --9
 RF1053 RF1053 Fork becket --9
 RF1297 RF1297 Track bolt, 5mm (3/16")x152mm (6"), nut, washer --25
 RF1300 RF1300 Track bolt, 6mm (1/4") x 152mm (6") long, nut, washer --40