Product No. Desc. ABCDWeight
  mmmmmmmmg
 PNP54B PNP54B 4.25.512.27.81
 PNP181 PNP181 st/st liner, 4mm (5/32") ID x 14mm deep 4.014.018.013.05
 PNP54BBLK PNP54BBLK 4.55.512.27.81
 PNP182 PNP182 st/st liner, 7mm (9/32") ID x 5mm deep 7.05.022.016.04
 PNP54EBLK PNP54EBLK Split, Angled, Black 4.26.614.89.01
 PNP183 PNP183 st/st liner, 7mm (9/32") ID x 14mm deep 7.014.022.016.07
 PNP54ES PNP54ES Split, Angled, Silver 4.26.614.89.01
 PNP255 PNP255 st/st liner, 11mm (7/16") ID 11.05.025.020.03
 PNP54DBLK PNP54DBLK Split, Black 4.27.813.09.01
 PNP256 PNP256 st/st liner, 11mm (7/16") ID 11.014.025.020.07
 PNP54 PNP54 Stanchion cap, suits 22.2mm (7/8") ID tube     12
 PNP54DS PNP54DS Split, Silver 4.27.813.09.01
 PNP259 PNP259 st/st liner, 13mm (1/2") ID 13.05.028.023.07
 PNP54FBLK PNP54FBLK Split, Black 6.010.014.010.01
 PNP260 PNP260 st/st liner, 13mm (1/2") ID 13.014.028.023.013
 PNP54FS PNP54FS Split, Silver 6.010.014.010.01
 PNP54C PNP54C 7.07.0-13.01
 PNP54A PNP54A 8.08.016.013.01
 PNP39A PNP39A Stay bush, 10mm (3/8") ID 10.013.022.016.03
 PNP39B PNP39B Stay bush, 12.5mm (1/2") ID 13.013.031.025.04