Product No. Desc. ABCDWeight
  mmmmmmmmg
 PNP54B PNP54B 4.06.0-12.01
 PNP181 PNP181 st/st liner, 4mm (5/32") ID x 14mm deep 4.014.0-13.05
 PNP54BBLK PNP54BBLK 4.06.0-12.01
 PNP182 PNP182 st/st liner, 7mm (9/32") ID x 5mm deep 7.05.0-16.04
 PNP54EBLK PNP54EBLK Split, Angled, Black 4.26.614.89.01
 PNP183 PNP183 st/st liner, 7mm (9/32") ID x 14mm deep 7.014.0-16.07
 PNP54ES PNP54ES Split, Angled, Silver 4.26.614.89.01
 PNP255 PNP255 st/st liner, 11mm (7/16") ID 11.05.0-20.03
 PNP54DBLK PNP54DBLK Split, Black 4.27.813.09.01
 PNP256 PNP256 st/st liner, 11mm (7/16") ID 11.014.0-20.07
 PNP54 PNP54 Staunchion cap, suits 22.2mm (7/8") ID tube     12
 PNP54DS PNP54DS Split, Silver 4.27.813.09.01
 PNP259 PNP259 st/st liner, 13mm (1/2") ID 13.05.0-23.07
 PNP54FBLK PNP54FBLK Split, Black 6.010.01410.01
 PNP260 PNP260 st/st liner, 13mm (1/2") ID 13.014.0-23.013
 PNP54FS PNP54FS Split, Silver 6.010.014.010.01
 PNP54C PNP54C 7.07.0-13.01
 PNP54A PNP54A 8.08.0-16.01
 PNP39A PNP39A Stay bush, 10mm (3/8") ID 10.013.0-22.03
 PNP39B PNP39B Stay bush, 12.5mm (1/2") ID 12.013.0-31.04